• front_page
  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • front_page
  รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร) กำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 • front_page
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน)
 • front_page
  คุณบุษบา นิธิอนันต์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณศิวาลัย งามพักตร์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3009 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณกอบกุล ประไพ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณปัทมา สังไวย (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3273 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณณัชชารินทร์ ภู่เจริญ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณกาญจนา ชัยนุช (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3276 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  KMITL Health Care 094871-8899 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • KMITL Health Care 094871-8899 ***** HR I LOVE KMITL *****

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน         –   กำหนดการและแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


               ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อประกันสุขภาพกลุ่ม เอ็ม บี เค ไลฟ์ 

 • สาย HOTLINE CLAIM เบอร์ 098-267-0093 (กรณีฉุกเฉิน)
 • สาย Marketing  ติดต่อคุณณัฐวุฒิ อำนวยผล  เบอร์โทร 093-576-2487   และคุณสีหราช สีลาแสงสาย  เบอร์โทร 089-449-6886   

*************************************************************

ข่าวสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

(ใช้อีเมลสถาบัน @kmitl Gen 2 ในการล็อคอินเข้าดู มีปัญหาสามารถสอบถามได้ที่ โทร 2329, 3272)

ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

new


Back to Top