• front_page
  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • front_page
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ)
 • front_page
  รองศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร) กำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 • front_page
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน)
 • front_page
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและอบรม)
 • front_page
  คุณศุภาภร พงษ์สิฏานนท์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3277 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณสมลักษณ์ บุณะสุวรรณ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3275 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณอรัญญา หวังวิวัฒนา (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อ 3278 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณพิชญ์จิรา ชัยพฤกษาทรัพย์ (บุคลากรชำนาญการ สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3272 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณบุษบา นิธิอนันต์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณศิวาลัย งามพักตร์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3009 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณกอบกุล ประไพ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณอานันตยา อุ่นทวง (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3008 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณนิสากร สีนวลแตง (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3278 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณปัทมา สังไวย (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3273 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณหทัยรัตน์ ขาวเน (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3271 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณณิชมนกานต์ ตลับทิพย์ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3274, 3164 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณณัชชารินทร์ ภู่เจริญ (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3055 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  คุณกาญจนา ชัยนุช (นักบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) เบอร์ติดต่อภายใน 3276 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • front_page
  KMITL Health Care 094871-8899 ***** HR I LOVE KMITL *****
 • KMITL Health Care 094871-8899 ***** HR I LOVE KMITL *****

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน

 


***แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน*** 


 


 


 

         –   กำหนดการและแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการประจำปีงบประมาณ 2560


 


 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง “Innovative-HR  ”  (รอบเช้า)  และ รอบบ่าย เรื่อง ”  Creating-Innovators_”  ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี  วิทยากรโดย ดร.พยัต วุฒิรงค์                 
 •  ดาวน์โหลด เอกสารรอบเช้า    Innovative-HR_Dr.Phayat-KMITL-HO-รอบเช้าver 
 •  ดาวน์โหลด เอกสารรอบบ่าย   Creating-Innovators_Dr.Phayat-KMITL-HO- รอบบ่ายver

                ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อประกันสุขภาพกลุ่ม เอ็ม บี เค ไลฟ์ 

 • สาย HOTLINE CLAIM เบอร์ 098-267-0093 (กรณีฉุกเฉิน)
 • สาย Marketing  ติดต่อคุณณัฐวุฒิ อำนวยผล  เบอร์โทร 093-576-2487   และคุณสีหราช สีลาแสงสาย  เบอร์โทร 089-449-6886   

*************************************************************

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

 • ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ. จัดโครงการหลักสูตรพัฒนา บุคลากร สจล.สู่ความเป็นเลิศ ( KMITL Talent Management for Excellence: KMITL TME ) จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในวันที่ 11 , 18-20 สิงหาคม 2559   ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยพร้อมนี้  เอกสาร กำหนดการเดือนสิงหาคม 2559   
 • ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditoriam คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แจ้งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม ได้ที่เบอร์ 3009  ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
 • อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2559  ณ ห้องAuditoriam คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน สจล. เรื่อง “หลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ

ปฏิทิน

February 2018
M T W T F S S
« Dec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

ปฏิทิน

February 2018
M T W T F S S
« Dec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

ข่าวสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

***อ้างตามประกาศสถาบัน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอเรียนแจ้งผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน ได้ทางเว็ปไซต์ ของสำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดังนี้  http://acad.kmitl.ac.th/

ด้วยความเคารพ  I LOVE KMITL

 

หน่วยงานภายในสถาบัน

Back to Top