ข่าวสวัสดิการ / การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2559 และการทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2559 ตามที่ สจล.ได้มีสวัสดิการ การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี 2559 กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผลการคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.01 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. นั้น ทั้งนี้ บุคลากรท่านใดประสงค์จะทำประกันภัยใหักับครอบครัวของท่าน สามารถกรอกใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุสำหรับครอบครัว ประจำปี 2559 พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัย กับตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องโถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และหากท่านติดภารกิจไม่สามารถมาสมัครกับบริษัทในวันเวลาดังกล่าวได้ ขอให้กรอกใบคำขอฯ พร้อมชำระเบี้ยประกันได้อีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ เอกสารแนบท้ายนี้ […]

More