ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2555-2563)        “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ” ปณิธาณ “มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ” วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020” พันธกิจ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กำหนดไว้ 4 ด้านคือ – การจัดการเรียนการสอน – การวิจัย – บริการวิชาการ – ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมปรัชญา วิสัยทัศน์ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  “กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย”

More