สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดการอบรมในหัวข้อ การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ เพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ E12-107 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น