อบรม แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560/การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ด้านงานก่อสร้าง) และการบริหารสัญญา