แจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ สจล.

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบัน

ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ