กิจกรรมอบรมสัมนา ศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี ณ จังหวัดจันทบุรี