กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานสถาบันที่บรรจุใหม่ ประจำปี 2563