ประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยการบริหารและจัดการ ปรับตามโครงสร้างสถาบันฯ ใหม่เป็น คณะการบริหารและจัดการ

ตามประกาศสถาบัน
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 17 เล่ม 133
ตอนพิเศษ 11 ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

                 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ     ปรับตามโครงสร้างสถาบันใหม่เป็น    คณะการบริหารและจัดการ