ข่าวประชุม อบรม สัมมนา การจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่งบุคลากร สจล.

จัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่งบุคลากร สจล.