ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 และคู่มือการอบรมโปรแกรม ฯ