ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับแก้การจ้ดทำข้อมูลภาระงานของคณาจารย์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559

อบรมเชิงปฏิบีติการ _5052