ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมโปรแกรมระบบประเมินคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (ประธานสาขา /หัวหน้าภาค/ประธานหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

DSCF2424-300x225