ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.จัดอบรมหลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัสดุ สจล. วันที่ 17-18 มีนาคม 2559

DSCF2505