ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(พ.ศ. 2555-2563)

       “การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาประเทศ”

ปณิธาณ

“มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ”

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020”

พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กำหนดไว้ 4 ด้านคือ
– การจัดการเรียนการสอน
– การวิจัย
– บริการวิชาการ
– ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมปรัชญา

วิสัยทัศน์ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 “กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย”