ระเบียบ ข้อบังคับ

ตราสถาบัน

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ข่าวด่วน

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560


 

ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการคิดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.2558 (ประจำปีงบประมาณ 2559)

ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

Back to Top