วิสัยทัศน์สถาบัน “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020”

image4

วิสัยทัศน์ของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี “กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย””

68960

 

Back to Top