การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์


*******************************************************************************

ระเบียบ/ ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

*****************************************************************

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

** หมายเหตุ ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ นี้นำมาจากเว็ปไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สพบ.) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเว็ปไซต์ของ สพบ. อยู่ระหว่างการพัฒนา **

ดาว์นโหลดข้อมูล   http://www.nap.mua.go.th/FacultyRecord/reader_file.aspx

การขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

Back to Top