การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์


*******************************************************************************

ระเบียบ/ ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

***************************************************************

การขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

Back to Top