แบบฟอร์มต่างๆ

ตราสถาบัน

แบบฟอร์มบริหารงานบุคคล***แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน***
แบบประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ,เพิ่มเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน, เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำปี

เอกสารสำหรับข้าราชการ  (เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1  (เม.ย.)                                                      

   —————————————————————————————————–

เอกสารสำหรับพนักงานสถาบัน   (เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างประจำปี)

———————————————————————————————————

เอกสารสำหรับลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้   (เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินต่อสัญัญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปี)


เอกสารสำหรับลูกจ้างประจำ (เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างประจำปี)

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างฯ , การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ, การเปลี่ยนตำแหน่ง, การขอเพิ่มวุฒิ ,ปรับวุฒิการศึกษา

Back to Top