ผู้พัฒนาเว็บไซต์
 
ผู้ดูแลระบบ
 

 

นางสาวนิสากร สีนวลแตง
นักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail : ksnisako@kmitl.ac.th

 

ผู้พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
 

 

นายพงศ์ศิริ พิมลรัตน์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
E-mail : ph.phimonrat@gmail.com

นายกิจติคุณ ประสาทแก้ว
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
E-mail : god-army-q@hotmail.com

นางสาวทัศนีย์ ลือชา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
E-mail : mymilk_0607@hotmail.com


ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114