กิจกรรม KM
   
กิจกรรม KM    
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
9 photos
สัมมนาเชิงปฏบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สจล. เรื่อง "กฏหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 701 สจล.
18 photos
ภาพกิจกรรมงาน K-Sharing Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี
39 photos
ภาพกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-sharing day ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 พ.ค.2555
58 photos
ภาพการอบรมโครงการการจ้ดการความรู้ในองค์กร ในวันพุธที่ 16 พฤษาคม 2555 ห้องประชุม 704 อาคารกรมหลวง ฯ สำนักงานอธิการบดี
15 photos
ภาพกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-sharing day ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 30 พ.ค.2554 บริเวณโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี
48 photos
ภาพบรรยากาศ KMITL
3 photos

   

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114