อบรมสัมนา
   
อบรมสัมนา    
ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการอบรม สทบ.สนอ. จัดให้มีการอบรม"หลักสูตร ถอดรหัส Big 5 Personality เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน" (การพัฒนาบุคลิกภาพ) โดยมีผู้เข้าร่วามอบรมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
38 photos
รวมภาพเมื่อวันที่ 28 -30 พ.ค.58 ศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นหนึ่ง (KMITL ONE) ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
42 photos
ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่องแบบสอบถามกับการประมวลผลที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานด้วยโปรมแกรมสำเร็จรูป
15 photos
ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่อง "การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร"
7 photos
ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า" ในวัน 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมแคแสด สนอ.
16 photos
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาการสื่อสารแบบเปิดใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2555
28 photos
ภาพกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
17 photos

   

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114