กิจกรรมทั่วไป
   
กิจกรรมทั่วไป    
บริษัทไทยซัมซุง จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม คู่สมรสและบุตร ให้แก่บุคลากรที่สถานภาพพนักงานเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างรายเดือน โดยเปิดรับสมัคร ในวันที่ 22-25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. (ผู้ใดสนใจขอเชิญที่ห้อง One stop Service (ช้น 1) นะคะ
7 photos
อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และบุคลากรส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมงานทำบุญวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ในวันที่ 21 กันยายน 2558
15 photos
เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค.58 >>ส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินดา อมราสิงห์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของส่วนตรวจสอบภายใน สถาบัน และภายนอก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
7 photos
ภาพถ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น สจล.ประจำปี พ.ศ.2555 เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2556
11 photos
ภาพบรรยากาศ ประชุม Mega Brainstorming 2013 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556
6 photos
สทบ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
10 photos
KMITL
5 photos

   

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114