ค้นหาเว็บบล็อก
  | Blog ยอดนิยม | สร้าง Blog ใหม่ |

http://finance.kmitl.ac.th/perso's(0 topic)
KmHr's(1 topic)
nisakorn's(1 topic)
News_blog's(1 topic)
's(1 topic)
webblogtest's(0 topic)
Kitit_kunza's(0 topic)
phtawan's(1 topic)
 

 
move >>
ภูมิปัญญาชาวใต้ by phtawan [ 2010-09-30 16:04:00 ]

 • Alex
 • Alexa
 • Alexander
 • Alexandra
 • Alexis
 • Alyssa
 • Amber
 • Amelia
 • Amia
 •   
 • Aaliyah
 • Aaron
 • Abigail
 • Adam
 • Addison
 • Adrian
 • Aidan
 • Aiden
 • back[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] next | สร้างกลุ่ม blog ใหม่ |  

  http://finance.kmitl.ac.th/personal/ by admin [ 2012-06-21 16:17:29 ]
  คุณคิดว่า ด่านไหนเหมาะกับสไตล์คุณ by kono [ 2011-10-07 14:48:36 ]
  ภูมิปัญญาชาวใต้ by phtawan [ 2010-09-30 16:04:00 ]
   

   

  ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
  องค์ความรู้
  KMITL KM Service

    แสดงผลโหวต

  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ของบุคลากรที่มีต่อ
  การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

  แบบสำรวจความพึงพอใจ
  การให้บริการ
  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   

     Username :
     
     Password :
     
     

   
  SingUp | Forgot  
   
   

  + สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
  + สำนักหอสมุดกลาง
  + สำนักบริการคอมพิวเตอร์
  + ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
  + ส่วนบริหารงานทั่วไป
  + ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
  + ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
  + ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

  + ส่วนอาคารสถานที่
  + ส่วนแผนงาน
  + ส่วนการคลัง
  + ส่วนพัสดุ
  + ส่วนวิเทศสัมพันธ์
  + ส่วนกิจการนักศึกษา
  + ส่วนนิติการ
  + ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
  + สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
  + บริการออนไลน์
  + ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
  ( ดูทั้งหมด... )

   
   
  ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114