:: แบบฟอร์ม::


     - แบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สจล. ณ วันที่ 1 ตค.2558

     - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม 2558

     - แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน สจล. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

     - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

     - แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานสถาบัน 6 เดือน

     - แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานพนักงานสถาบันเมื่อปฏิบัติงานครบกำหนดตามสัญญาจ้างครั้งที่ 1 (ระยะเวลา 2 ปี)เพื่อต่อสัญญาจ้างครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี) สายสนับสนุนวิชาการ

     - แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานพนักงานสถาบันเมื่อปฏิบัติงานครบกำหนดตามสัญญาจ้างครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 3 ปี)เพื่อเป็นพนักงานประจำสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

     - คำชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและประเมินผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

     - แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ (แบบ ก.ม.08)

     - แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสถาบัน

     - แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากเดิม พ.เงินรายได้ เป็น พ.เงินงบประมาณ

     - คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ (พ.ศ.2558)

     - แบบรายงานประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และแบบประเมิน ประกอบการพิจารณาขอปรับวุฒิ หรือ ขอปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานสถาบัน ไฟล์ [word

     - แบบรายงานประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และแบบประเมิน ประกอบการพิจารณาขอปรับวุฒิ หรือ ขอปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานสถาบันไฟล์[pdf]

     - แบบรายงานประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา ประกอบการพิจารณาขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานสถาบัน [word]

     - แบบรายงานประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา ประกอบการพิจารณาขอปรับวุฒิการศึกษา พนักงานสถาบัน [pdf

     - แบบรายงานประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา ประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวุฒิการศึกษา [word]

     - แบบรายงานประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา ประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวุฒิการศึกษา [pdf]

     - แบบฟอร์มประเมินทดลองปฏิบัติงานครบ 1 ปี สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน

     - ใบตรวจสอบและยืนยันการไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

     - เกณฑ์ประเมินข้าราชการ

     - เกณฑ์การประเมินพนักงานสถาบัน 1 ตุลาคม 2556

     - แบบประเมินลูกจ้างรายเดือน

     - แบบเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างรายเดือน

     - แบบฟอร์มใบลาประเภทต่างๆ ตามระเบียบการลาพ.ศ. 2555

     - แบบบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เม.ย.......

     - แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน

     - แบบรายงานตัวกลับเพื่อเข้ารับราชการ / ปฏิบัติงาน

     - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้เพื่อประกอบการบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25....

     - แบบประเมินประสิทธิและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้เพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.............

     - แบบเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ..............

     - แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน แบบ กบข.รง008-1-2555

     - แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน แบบกบข. บต002-2551

     - แบบขอบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง / และแบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย /รายละเอียดเอกสารที่ยื่นขอรับเงิน

     - แบบหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนหรือเงินบำเหน็จพิเศษรายเดือน (แบบ สจป.1)

     - แบบหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบำเหน็จปกติหรือเงินบำเหน็จพิเศษ (แบบ สจป.2)

     - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเงินงบประมาณ

     - แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ ,ข้าราชการบำนาญ, พนักงานสถาบันและลูกจ้างประจำ

     - แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน

     - แบบเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้

     - แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานสำหรับการพิจารณาเพื่อเลื่อนข้าราชการดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

     - แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)

     - แบบฟอร์มใบลาประเภทต่าง ๆ

     - แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ

     - แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากตำแหน่งบริหาร

     - ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ

     - ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้

     - ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้

     - แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     - แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้บริหารสถาบัน

     - แบบประเมินคุณสมบัติผลงานของข้าราชการ สายวิชาการ สำหรับประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปี แต่ไม่เกินห้าปี

     - แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สายสนับสนุน สำหรับประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปี แต่ไม่เกินห้าปี

     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554

     - แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

     - แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง

     - แบบฟอร์มสำหรับกรอกทำหนังสือรับรองต้นสังกัด

     - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ

     - แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)

     - แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)

     - แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ

     - เอกสารการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม(อายุ 65 ปีขึ้นไป)

     - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุด้วยผู้รับบำเหน็จตกทอด

     - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

     - คำร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ

     - แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ้งจดทะเบียนแล้ว

     - แบบคำขอรับเงินกองทุน

     - แบบคำขอรับเงินกองทุน

     - แบบขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ให้แก่ บิดา มารดา ของบุคลากรสถาบัน)

     - แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     - แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน ธนาคารอาคารออมสิน

     - หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป

     - หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัยและการจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพักและค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักอาคารสูง

     - ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (ครอบครัว)

     - ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (โสด)

     - ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารสูง

     - แบบขอสิทธิพักอาศัยบ้านพักของสถาบันแบบอาคารทั่วไป /แบบอาคารสูง

     - แบบขอสิทธิพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารสูงเฉพาะกิจ

     - แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป / บ้านพักแบบอาคารสูง

     - แบบฟอร์มขอขยายเวลาการพักอาศัยในบ้านพักสถาบัน (กรณีเกษียณอายุราชการ)

     - ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสถาบัน

     - ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสถาบัน

     - ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ของบุคลากรสายวิชาการ (กรณีศึกษาต่อ ณ สจล.)

     - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ ๒)

     - เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางราชการ


 

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114