หัวข้อข่าว : การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด 
 

ด้วย กระทรวงการคลังได้แจ้งให้ทราบในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด

ดาวโหลดเอกสาร :