หัวข้อข่าว : การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2558 
 

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีสวัสดิการสำหรับทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ให้กับพนักงาน (คู่สมรส-บุตร จำนวนไม่เกิน 2 คน) พนักงานที่เปลี่ยนสภาพฯ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (เฉพาะผู้ป่วยใน) ซึ่งจะสิ้นสุดกรมธรรม์ในวันที่ 30 กันยายน 2557 นั้น

สำหรับในปีงบประมาณ 2558 สถาบันได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (หมาชน) เป็นบริษัมรับประกันชีวิตแลัสุขภาพกลุ่ม โดยมีช่วงเวลาของกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ สถาบันจึงใคร่ขอให่บุคลากรประเภทต่างๆ ดำเนินการตามรายละเอียดในเอกสารแนบต่อไปนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - *** เอกสารแนบ ***