หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (จำนวน 3 ตำแหน่ง) ดังเอกสารแนบท้ายนี้ 
 

ด้วยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2ประจำปี 2558ตามเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยพร้อมนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ