หัวข้อข่าว : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณบุคลากร ที่เข้าร่วมร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Team Synergy : I LOVE KMITL เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2558 Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา 
 

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณบุคลากร สจล.ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและความเข็มแข็งในการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับและขออภัยมา ณ โอกาสนี้โดยทางเรามั่งมั้นตั้งใจจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Team Synergy : I LOVE KMITL เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2558 Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ