หัวข้อข่าว : ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 เรื่อง"ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม KMITL Convention Hall สจล. 
 

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 เรื่อง"ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม KMITL Convention Hall สจล. ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ