หัวข้อข่าว : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.สจล. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการกำหนดสมรรถนะขององค์กร (Competency) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังรายชื่อและรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยนี้ 
 

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.สจล. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการกำหนดสมรรถนะขององค์กร (Competency) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังรายชื่อและรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยนี้

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ