หัวข้อข่าว : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559  
 

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559

ดาวโหลดเอกสาร : - เอกสารแนบ