:: เครื่องราชอิสริยาภรณ์::


     - เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำ

     - อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

     - รายละเอียดบัญชีการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการระบบแท่ง บัญชี ๔๑

     - บัญชีการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการระบบแท่ง

     - บัญชีการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ บัญชี ๑๘

     - บัญชีการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ เดิม ขรก.ที่เปลี่ยนสถานภาพยังคงใช้บัญชี ๗ เดิม

     - ระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

     - ประวัติความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์


 

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114