:: สวัสดิการสถาบัน::


     - แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

     - การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2558

     - การประกันกลุ่ม-ผลประโยชน์ความคุ้มครองและรายชื่อโีรงพยาบาล-บจก.เอไอเอ

     - ใบสมัครกองทุน-หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์-และใบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุนสำรองเลื้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้

     - การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2556

     - ขอส่งสรุปผลรายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการในเดือนตุลาคม 2554-มีนาคม 2555

     - ขอส่งสรุปผลรายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล เดือนตุลาคม 2554-เดือนมีนาคม 2555

     - ประกาศสถาบันเรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได้ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554

     - ประกาศสถาบัน เรื่องสวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ และพนักงานสถาบันเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

     - ประกาศเรื่อง สวัสดิการพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ

     - ประกาศเรื่อง สวัสดิการพนักงานสถาบันเงินงบประมาณและพนักงานสถาบันเงินรายได้

     - ใบสมัคร และข้อบังคับกองทุนกสิกรไทยทรัพย์ทวีผล


 

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114