خرید vpn خرید کریو خرید کریو دانلود فیلم خارجی دانلود فیلم خرید vpn دانلود فیلم خرید vpn خرید vpn خرید کریو دانلود فیلم

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 

ขอเชิญร่วมสัมมนาบริหารเงินง่าย ๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน วิทยากรโดย คุณลักษณาวดี เลิศศราวุธ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 -16.00 น. สนใจลงทะเบียนติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี เบอร์ 3842
1 photos


ประชุมโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลผ่านการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสถาบัน ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี
6 photos


อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดแสดงความยินดี คุณฉัตรชัย คำภาพรพันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ.ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ***ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
4 photos

..:: ดูอัลบั้มทั้งหมด    
 

 

 
   - ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
   - ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
   - ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
   - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 เรื่อง"ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม KMITL Convention Hall สจล.
..:: อ่านข่าวทั้งหมด
 
   - ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.สจล. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการกำหนดสมรรถนะขององค์กร (Competency) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังรายชื่อและรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยนี้
   - ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณบุคลากร ที่เข้าร่วมร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Team Synergy : I LOVE KMITL เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2558 Go Genius Learning Center จ.นครราชสีมา
   - อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Team Synergy : I LOVE KMITL ("รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่าและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุข ในศตวรรษที่ 21") ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา
   - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่อง Navigating Your Career
..:: อ่านข่าวทั้งหมด
 
   - การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2559
   - การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี 2558
   - การทำประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2558
   - การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
..:: อ่านข่าวทั้งหมด
 
   - ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาด้วยนี้
   - ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ตำแน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
   - ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ดังเอกสารแนบท้ายนี้
   - รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สจล. ตั่งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
..:: อ่านข่าวทั้งหมด
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114 ผู้พัฒนาเว็บ