:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ลำดับที่ หัวข้อข่าว วันที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 2016-01-12
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 2016-01-12
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 2016-01-12
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 เรื่อง"ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม KMITL Convention Hall สจล. 2015-11-26
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 2015-11-12
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 2015-11-12
สถาบันขอแจ้งประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และขอแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในวันดังกล่าวสอนชดเชยในเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 2015-11-06
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2558 2015-10-29
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2558 2015-10-29
10  ขอเรียนเชิญบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2015-10-27
11  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2558 2015-09-25
12  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2558 2015-09-25
13  ตามที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้เรียนแจ้งให้บุคลากรผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2551 จำนวน 290 ราย ให้มารับเครื่องราชฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นั้น บัดนี้มีผู้ที่มารับเครื่องราชฯ เรียบร้อยแล้วจำนวน 29 ราย ในการนี้ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอเรียนแจ้งสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มารับเครื่องราชฯ ให้มารับเครื่องราชฯภายในเวลาที่กำหนดด้วยจะขอบคุณยิ่ง.... I LOVE KMITL.. 2015-09-16
14  ขออนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการใช้บริการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สจล.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2015-09-16
15  ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2558 2015-08-11
16  ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2558 2015-08-11
17  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2558 2015-06-08
18  แบบรายงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามประกาศสถาบัน เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ.2558 2015-02-13
19  คู่มือการใช้งานระบบประเมินคุณภาพภาพบุคลากร - Performance Base Payment(PBP) 2014-08-09
20  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 2014-05-27
21  ประกาศชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน 2014-03-07
22  การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมและนโยบายการลงทุน ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2013-09-11
23  การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 ณ 1 ตุลาคม 2557 2013-08-29
24  การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 2013-08-29
25  เอกสารประกอบการลาศึกษาต่อ 2013-07-30
26  รายงานความคืบหน้ากาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2013-06-13
27  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2013-05-22
28  การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี2556 2013-05-15
29  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2556 2013-03-26
30  เรื่อง ขอแจ้งลิงค์เว็บไซต์ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (เดิม) http://finance.kmitl.ac.th/personal/ 2013-03-20
31  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2555 2013-02-27
32  ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ.รศ.และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 2013-02-21
33  ประกาศ มติ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มการประเมินค่างาน การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 2013-02-13
34  ประกาศ มติ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มการประเมินค่างาน การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 2013-02-13
35  คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง (กรมบัญชีกลาง) ลว. 24 ก.ย.55 2012-10-12
36  ขอแจ้งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มค่าจ้าง 2012-09-21
37  ขอแจ้งการจัดส่งเอกสารผลงานเพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ 2012-08-24
38  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2012-08-20
39  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรกำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2012-06-29
40  ขอแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำทหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ(เพิ่มเติม) 2012-06-27
41  ขอแจ้งหนังสือ คปร.ด่วนที่สุด โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ออกจากราชการวันทื่ 1 ตุลาคม 2555) 2012-05-10
42  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ 2011-11-11
 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114