:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ลำดับที่ หัวข้อข่าว วันที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 2016-01-12
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 เรื่อง"ความร่วมมือของอุดมศึกษาไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศ" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม KMITL Convention Hall สจล. 2015-11-26
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2558 2015-06-08
ประกาศชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานสถาบัน 2014-03-07
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2013-05-22
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ.รศ.และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 2013-02-21
ขอแจ้งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มค่าจ้าง 2012-09-21
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2012-08-20
 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114