:: ข่าวสวัสดิการ ::
ลำดับที่ หัวข้อข่าว วันที่
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี 2558 2015-06-19
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด 2013-10-28
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมและนโยบายการลงทุน ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2013-09-11
การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี2556 2013-05-15
ขอแจ้งประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มประจำปีงบประมาณ 2556 2012-08-20
สรุปผลรายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ในเดือนตุลาคม 2554-มีนาคม 2555 2012-06-29
ขอส่งสรุปผลรายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการ ในเดือนตุลาคม 2554-มีนาคม 2555 2012-06-29
 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114