ผู้บริหารกำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ผศ.ดร. เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
Senior Executive Vice President
for University Resources&Services

E-mail : pachernchaipat@gmail.comอาจารย์ พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ExecutiveVice President
for Human Resource Development

E-mail : pth081684@gmail.comผศ.ดร. พิทักษ์ ธรรมวาริน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน
Vice President
for Evaluation System and Remuneration

E-mail : ktpitak@kmitl.ac.thผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม
Vice President
for Human Resource Development and Training

E-mail : ksantika@kmitl.ac.thนาย ธนกร ชื่นปรีชา
รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
Acting Director of Human Resources

E-mail : kcsomjad@kmitl.ac.th เบอร์โทร 2198บุคลากรส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

นางสาวศิริพร นคราวัฒน์
เบอร์ภายใน 3842
knsiripo@kmitl.ac.th

นางสาวศุภาภร พงษ์สิฏานนท์
เบอร์ภายใน 3277
kpsupang@kmitl.ac.th

นางสมลักษณ์ บุณะสุวรรณ
เบอร์ภายใน 3275
kbsomlue@kmitl.ac.th

นางอรัญญา หวังวิวัฒนา
เบอร์ภายใน 3278
kwarunya@kmitl.ac.th

นางสาวพิชญ์จิรา ชัยพฤกษาทรัพย์
เบอร์ภายใน 3272
kkpitjir@kmitl.ac.th

นางบุษบา นิธิอนันต์
เบอร์ภายใน 3055
kklbusab@kmitl.ac.th

นางศิวาลัย งามพักตร์
เบอร์ภายใน 3009
kssiwala@kmitl.ac.th

นางกอบกุล ประไพ
เบอร์ภายใน 3009
kkkobkul@kmitl.ac.th

นางหทัยรัตน์ ขาวเน
เบอร์ภายใน 3271
kshathai@kmitl.ac.th

นางปัทมา สังไวย
เบอร์ภายใน 3273
kspattam@kmitl.ac.th

นางสาวอานันตยา อุ่นทวง
เบอร์ภายใน 3008
n_anantaya@hotmail.com

นางนิสากร สีนวลแตง
เบอร์ภายใน 3278
ksnisako@kmitl.ac.th

นางกาญจนา ชัยนุช
เบอร์ภายใน 3276

นางสาวณัชชารินทร์ ภู่เจริญ
เบอร์ภายใน 3055
khjarune@kmitl.ac.th

นางสาววิภาวดี มันเดวอ
เบอร์ภายใน 3842
kmvibhav@kmitl.ac.th

นางณิชมนกานต์ ตลับทิพย์ เบอร์ภายใน 3164 knbunjon@kmitl.ac.th

บุคลากรบ้านพักอาคารสูง

นางหอมจันทร์ บุญเจริญ
เบอร์สายใน 3843
-

นายวิลัยรัตน์ ศรแก้ว
เบอร์สายใน 3843
-

นางฐิติกาญจน์ ลีลาสุวณิชย์
เบอร์สายใน 3843
-

นายอภิรักษ์ มีใจดี เบอร์สายใน 3843

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวทัศนีย์ ณ ดวงจินต์ เบอร์ภายใน 3486

นางประเสริฐพร ผลโพธิ์ เบอร์ภายใน 3486

นางสาวชลธิชา นาคชูแก้ว เบอร์ภายใน 3486

นางสาวจันทรา ชูอำไพ เบอร์ภายใน 3486

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายสมศักดิ์ ชาวคำเขตต์ เบอร์ภายใน 3550

นางสาวภิรมรัตน์ สวัสดิ์ละคร เบอร์ภายใน 3550

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นายไพศาล สุนทรนนท์ เบอร์ภายใน 3712

นางจำเนียร พูลผล เบอร์ภายใน 6092

นายมาโนชญ์ ทรัพย์แสนดี เบอร์ภายใน 6092

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายวรัญญู แก่นทองหลาง เบอร์ภายใน 7121

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววิภาดา ศิลา เบอร์ภายใน 3791

นางสาวรุ่งทิวา กิจเจริญ เบอร์ภายใน 3791

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสุภาพร รัตนะมงคลกุล เบอร์ภายใน 7291

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

นางประไพจิต ยั่งยืน เบอร์ภายใน 3589

นางพรรณวดี ตาทอง เบอร์ภายใน 3589

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นางสาวจินตนา อมรามร เบอร์โทร 077-506422 ต่อ 4536

นางสาวสุภาพร ใสสะอาด เบอร์โทร 077-506422 ต่อ 4536

 

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114