PHOTO GALLRY
ขอเชิญร่วมสัมมนาบริหารเงินง่าย ๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน วิทยากรโดย คุณลักษณาวดี เลิศศราวุธ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเชีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 -16.00 น. สนใจลงทะเบียนติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี เบอร์ 3842
1 photos

ประชุมโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลผ่านการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสถาบัน ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี
6 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดแสดงความยินดี คุณฉัตรชัย คำภาพรพันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานทั่วไป สนอ.ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ***ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
4 photos

พิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
6 photos

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
9 photos

ประชุุมรับฟังแนวทางการพัฒนาสถาบันและทิศทางการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 photos

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สจล.(สัญจร) ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุมชงโค สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
9 photos

โครงการอบรมในวันที่ 25-27 กันยายน 2558 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Team Synergy I LOVE KMITL (
30 photos

บริษัทไทยซัมซุง จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม คู่สมรสและบุตร ให้แก่บุคลากรที่สถานภาพพนักงานเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างรายเดือน โดยเปิดรับสมัคร ในวันที่ 22-25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. (ผู้ใดสนใจขอเชิญที่ห้อง One stop Service (ช้น 1) นะคะ
7 photos

วันที่ 22 กันยายน 2558 รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และบุคลากรในสังกัด ไป SURVEY เพื่อเตรียมความพร้อมกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Team Synergy: I LOVE KMITL (รวมพลัง สร้างทีมงานอันทรงคุณค่าและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีความสุข ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานมีบุ๊คส์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558
11 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และบุคลากรส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมงานทำบุญวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ในวันที่ 21 กันยายน 2558
15 photos

สัมมนาเชิงปฏบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สจล. เรื่อง "กฏหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 701 สจล.
18 photos

ประชุมคณะทำงานกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 702 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล.
5 photos

ฝ่ายพัฒนาบุคคลและการอบรม สทบ.สนอ. จัดให้มีการอบรม"หลักสูตร ถอดรหัส Big 5 Personality เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน" (การพัฒนาบุคลิกภาพ) โดยมีผู้เข้าร่วามอบรมบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
38 photos

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ในนามของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ทำความดีเพื่อสถาบันจนทำให้สถาบันมีชื่อเสียง เจริญรุ่งเรืองมากขนาดนี้ค่ะ
21 photos

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย
11 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบเค็กวันเกิดแสดงความยินดี น้องแอน ณัชชารินทร์ ภู่เจริญ นักบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 29 ส.ค. 2558 ***ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
5 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาแสน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 27 ส.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
2 photos

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้กับผู้ผ่านการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 14 ราย
12 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณกรองกาญจน์ สวัสดิ์วีรพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนการคลัง ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 25 ส.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
5 photos

ประชุมหารือการดำเนินการระบบประเมินบุุคลากรสายวิชาการ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
6 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบเค็กวันเกิดให้แก่ ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 22 ส.ค.58 ***ในนามของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ
6 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบเค็กวันเกิดให้แก่ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและอบรม ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 8 ส.ค.58 ***ในนามของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ
5 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ดร.อำนาจ ขาวเน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบัญชี ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 6 ส.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
8 photos

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ถอดรหัส Big 5 Personality เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
14 photos

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การพัฒนาบริการอย่างเหนือชั้น ด้วยพลังทีมประสิทธิภาพ" (Service Excellence Team) เพื่อสำรวจและเสริมสร้างการบริการที่น่าประทับใจด้วยการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
48 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดี/ ประธานกรรมการบ้านพักอาศัยแบบอาคารสูงประชุมหารือกับคณะกรรมการบ้านพักอาคารสูงเกี่ยวกับการบริหารปรับปรุงบ้านพักฯ และไปตรวจบริเวณโดยรอบและภายในบ้านพักอาศัยฯและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขการซ่อมแซมท่อน้ำประปาของบ้านพัก ทั้งนี้ ได้ไปเยี่ยมชมบ้านพักอาศัยของบุคลากรหลังใหม่ด้วย
4 photos

ประชุมคกก.ดำเนินงานส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ. ครั้งที่ 3/2558 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 703 อาคารกรมหลวงฯสนอ. โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในที่ประชุมฯ ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน และผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม ผู้บริหารกำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.เข้าร่วมประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน ตามนโยบายและแผนการบริหารเชิงกลยุทธิ์ บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จ ในครั้งนี้
9 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มอบหมอนเยี่ยมผู้ป่วย ให้แก่ ผศ.กาญจนา คำนึงกิจ วันที่ 21 ก.ค. 2558 ***ขอให้ท่านหายไวไว สุขภาพแข็งแรงนะคะ ( I Love KMITL ) ***
1 photos

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โดยมีอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ด้วย
7 photos

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานวิศวะ’58 Engineering changes the world 2558 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 16 -19 กรกฎาคม 2558
12 photos

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 16 ก.ค. 2558 ***ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL ) ***
1 photos

สจล. ร่วมกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมี ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดีและประธานคณะอนุกรรมการบริหารกิจการองค์กรเป็นประธานการจัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(CG) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ จารึก ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และคุณภาวนา ปทุมต์ตรังษี หัวหน้าทีมสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มาบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.ค.58
21 photos

เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค.58 >>ส่วนตรวจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินดา อมราสิงห์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของส่วนตรวจสอบภายใน สถาบัน และภายนอก เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
7 photos

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คลอดบุตรชาย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
2 photos

สจล.ยินดีต้อนรับบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี และบาทหลวงยอเซฟ อภิสิทธิ์ กฤษราสัมณ์ ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 6 ก.ค.2558
11 photos

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 สจล.จัดโครงการสัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการอธิการบดี สจล. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหลักสูตรในครั้งนี้
16 photos

สทบ. สจล. ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้ท่านรศ.ดร.สุพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และท่าน ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม ในวันเกิดวันที่ 1 ก.ค. 2558 โดยมีท่านอาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ ขอให้ท่านมีความสุขมากๆๆๆๆ นะคะ ( I Love KMITL )
2 photos

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 27 ราย >>>
29 photos

KMITL Health Care >>> สายด่วน 24 ชม. <<< 094-871-8899 >>>เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทุกท่านในกรณีที่มีการเจ็บป่วยและต้องการใช้บริการประกันกลุ่ม
2 photos

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
7 photos

รวมภาพเมื่อวันที่ 28 -30 พ.ค.58 ศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นหนึ่ง (KMITL ONE) ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
42 photos

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สำนักงานอธิการบดีศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี KWIT
17 photos

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่านอธิการบดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ บอกเล่าเรื่องราวดีดี พร้อมแนะนำคณะผู้บริหาร สจล.
17 photos

Big Cleaning Day 28 June 2013
41 photos

ภาพกิจกรรมงาน K-Sharing Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี
39 photos

ภาพถ่ายข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น สจล.ประจำปี พ.ศ.2555 เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2556
11 photos

ภาพบรรยากาศ ประชุม Mega Brainstorming 2013 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2556
6 photos

ภาพงานกินเลี้ยงปีใหม่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล และงานกีฬาสีสถาบันประจำปี 2556
27 photos

ภาพคณะกรรมการ สำนักงานอธิการบดี ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส ของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2555
8 photos

ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่องแบบสอบถามกับการประมวลผลที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานด้วยโปรมแกรมสำเร็จรูป
15 photos

ภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เรื่อง "การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร"
7 photos

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า" ในวัน 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมแคแสด สนอ.
16 photos

ภาพกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-sharing day ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 พ.ค.2555
58 photos

ภาพการอบรมโครงการการจ้ดการความรู้ในองค์กร ในวันพุธที่ 16 พฤษาคม 2555 ห้องประชุม 704 อาคารกรมหลวง ฯ สำนักงานอธิการบดี
15 photos

ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาการสื่อสารแบบเปิดใจระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2555
28 photos

ภาพกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K-sharing day ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 30 พ.ค.2554 บริเวณโถงชั้นล่างสำนักงานอธิการบดี
48 photos

ภาพกิจกรรมวัน Big Cleaningday
12 photos

ภาพกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
17 photos

สทบ.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
10 photos

KMITL
5 photos

ภาพบรรยากาศ KMITL
3 photos

 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114