กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
  1 . ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556
2 . ข้อบังคับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ.ศ. ของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2558

   กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง : บ้านพักอาคารสูง
  1 . ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
2 . ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (ครอบครัว)
3 . ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (โสด)
4 . ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารสูง
5 . ระเบียบสถาบันว่าด้วยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป พ.ศ.2551
6 . ระเบียบบ้านพักสถาบันว่าด้วยแบบอาคารสูง พ.ศ.2551
7 . ขอแจ้งประกาศรายชื่อกรรมการบ้านพักแบบอาคารทั่วไปที่เลือกจากผู้พักอาศัย วาระปี2555
8 . ขอแจ้งประกาศรายชื่อกรรมการบ้านพักแบบอาคารสูงที่เลือกจากผู้พักอาศัย วาระปี2555

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114