:: ข่าวประชุมอบรมสัมนา ::
ลำดับที่ หัวข้อข่าว วันที่
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ.สจล. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการกำหนดสมรรถนะขององค์กร (Competency) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังรายชื่อและรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยนี้ 2015-11-30
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนพฤติกรรมเชิงสมรรถนะ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงฯ -ร่างสมรรถนะตำแหน่งงาน- 2012-07-13
สรุปผลการจัดโครงการเสวนาการบริหารจัดการความรู้ภายในสถาบันประจำปีการศึกษา 2554 ระดับสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี (งานวันแลกเปลี่ยนรู้ K-Sharing Day) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 2015-09-16
 

ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้
KMITL KM Service

  แสดงผลโหวต

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจและสวัสดิการ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 

   Username :
   
   Password :
   
   

 
SingUp | Forgot  
 
 

+ สวัสดิการบ้านพักสถาบัน
+ สำนักหอสมุดกลาง
+ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
+ ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย
+ ส่วนบริหารงานทั่วไป
+ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
+ ส่วนประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้
+ ส่วนบำรุงรักษาและยานพาหนะ

+ ส่วนอาคารสถานที่
+ ส่วนแผนงาน
+ ส่วนการคลัง
+ ส่วนพัสดุ
+ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
+ ส่วนกิจการนักศึกษา
+ ส่วนนิติการ
+ ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
+ สำนักงานกฎหมายและตรวจสอบ
+ บริการออนไลน์
+ ข้อบังคับ ระเบียบ สถาบันฯ
( ดูทั้งหมด... )

 
 
ส่วนบริหารทรัพยกรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-329-8112-3 โทรสาร 02-329-8114