ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

รายละเอียด เอกสารแนบ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 1)
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสามกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียด เอกสารแนบ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๐ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท กลุ่มที่ ๑
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท กลุ่มที่ ๒
- รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
- รายชื่อผู้มีสิ่ทธิสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประจำปี 2560 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (แก้ไข)

ประกาศรับสมัคร

การแจ้งเตือน !!

ปิดการรับสมัครค่ะ
หมายเลข
ประกาศรับสมัคร
รายละเอียด วันรับสมัคร
(เริ่ม)
วันรับสมัคร
(สิ้นสุด)
เอกสารแนบ สมัครออนไลน์