ประกาศรับสมัคร

หมายเลข
ประกาศรับสมัคร
รายละเอียด วันรับสมัคร
(เริ่ม)
วันรับสมัคร
(สิ้นสุด)
เอกสารแนบ สมัครออนไลน์
61-0001 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0002 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0003 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0004 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0005 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0006 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0007 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0008 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0009 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0010 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปกรรม)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0011 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0012 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0013 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0014 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0015 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0016 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะแพทยศาสตร์)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0017 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ภาควิชานวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0018 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร)
25 ม.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0019 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะการบริหารและจัดการ)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0020 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์
61-0021 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก/ปริญญาโท)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดคณะศิลปศาสตร์)
25 ธ.ค. 2560 16 ม.ค. 2561 สมัครออนไลน์
61-0022 ประเภท : พนักงานสถาบัน   (วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก)
ตำแหน่ง : อาจารย์ (สังกัดวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา)
25 ธ.ค. 2560 16 ก.พ. 2561 สมัครออนไลน์