ข้อปฏิบัติในการสมัคร

ข้อควรระวัง

  • 1.) ในการประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง ผู้สมัครสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน สมัครได้เพียงครั้งเดียว
  • 2.) ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1. ระดับวุฒิการศึกษา และเมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
  • 3.) ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัคร Online" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  • 4.) การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

        ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนกดปุ่ม [>>ยืนยันการสมัคร<<]

    ** การสมัครตามข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายอาญามาตรา 137

   เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเอง

    ** จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น