วิธีการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

 • 1.) ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ (09.00-15.00 น.)
 • 2.) ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์

      เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 5)
      อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวง/เขตลาดกระบัง
      กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
      โทรศัพท์ 02329-8112-3 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครสอบแข่งขัน)

      กรณีสมัครทางไปรษณีย์ สถาบันจะถือวันที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ. สจล. ได้รับเอกสารการสมัคร
  สิ้นสุด ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หากเกินวันดังกล่าวถือว่าไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน

 • 3.) สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้ ระบบการรับสมัครงานแบบออนไลน์

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์

 • 1.) คลิกอ่านรายละเอียด และตรวจสอบคุณสมบัติที่ตำแหน่งประกาศรับสมัคร
 • 2.) คลิกปุ่ม สมัครงานออนไลน์ ถ้าต้องการสมัครงานตำแหน่งนั้น
 • 3.) ระบุชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • 4.) กรอกข้อมูลประวัติให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 • 5.) อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และยื่นเอกสารการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัคร

 • - ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

  โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เลขที่บัญชี 088-2-11066-5

 • - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 300 บาท
 • - ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้แจ้งการชำระเงินได้ที่ แจ้งการชำระเงิน

เอกสารการสมัคร

 • 1.) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว (1 ฉบับ)
 • 2.) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา หรือ Transcript (1 ฉบับ)
 • 3.) สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
 • 4.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (1 ฉบับ)
 • 5.) ใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ)
 • 6.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • 7.) สำเนาใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.43 (เฉพาะเพศชาย)
 • 8.) สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. (ถ้ามี)
 • 9.) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)